පිටුව_බැනරය

නිෂ්පාදන

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය සිතියම් ඇසුරුම් යන්ත්‍රය

දුරකථන
විද්යුත් තැපෑල